Waarom doet gemeente Doesburg niet mee aan het Gelders Energieakkoord?

Verschillende grote partijen hebben, in nauwe afstemming met de provincie, het initiatief genomen tot het “Gelders Energieakkoord”. Met het akkoord worden verschillende doelen nagestreefd: reductie van de CO2 uitstoot, vergroting van de werkgelegenheid en versterking van de economie. Het akkoord moet leiden tot concrete uitvoeringsplannen.
 

Om energieneutraliteit in 2050 te realiseren, heeft de provincie een aantal tussendoelen geformuleerd: 900 extra arbeidsplaatsen in 2015, 2% energiebesparing per jaar (16% in 2020) en 14% hernieuwbare energie in 2020, waarvan 50% decentraal opgewekt. Om deze transitiedoelen te halen is inzet van alle betrokkenen nodig aldus de provincie. Dus ook van de gemeente Doesburg.

Het College is daarom gevraagd deel te nemen aan het Gelders Energieakkoord. Het verzoek past helemaal in de geest van het Coalitieakkoord dat nog maar kort geleden is gesloten door de coalitiepartijen Stadspartij Doesburg, VVD, PvdA en CDA. In het Coalitieakkoord staat namelijk dat de coalitiepartijen willen dat “het college van B&W een onderzoek start naar de haalbaarheid van gemeentelijke energievoorziening en alle mogelijke vormen van samenwerking die zich voordoen”.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat het College op 20 januari heeft besloten niet deel te nemen aan het Gelders Energieakkoord. Een gemiste kans voor Doesburg.