Stroomopwaarts?

‘Stroomopwaarts’, zo heet het coalitieakkoord 2014-2018 dat de Stadspartij Doesburg, de PvdA, de VVD en het CDA woensdagavond 11 juni 2014 hebben gepresenteerd. Uit de mondelinge toelichting bleek dat we deze titel moeten begrijpen als ‘tegen de richting van de stroom in bewegend’. Het zijn namelijk economisch mindere tijden. Het zit niet mee, we moeten tegen de stroom inroeien. Zoiets. We selecteren een aantal onderwerpen uit het akkoord.

Zorg In het akkoord staat dat, -geheel in lijn met het landelijk beleid-, “De problemen van burgers minder door de overheid opgelost zullen worden”. Mocht u het idee hebben dat u zorg nodig heeft, dan bent u straks -“cliënt”-. En die cliënt moet de regie voeren over een proces. En dan hebben we het over het proces van “het aanpakken van de zorgvraag” in samenwerking met een mantelzorger, een vrijwilliger, een professional en de gemeente. Een hele geruststelling.

Maar denk nou niet dat u zo maar 1-2-3 “cliënt” kunt worden. Daarvoor moet u eerst op een sollicitatiegesprek op het gemeentehuis. In de draaideur kamer. Daar wordt door een dienstdoende ambtenaar vastgesteld of u straks de felbegeerde regiefunctie zal krijgen. Daarvoor is het van groot belang dat u er erg slecht aan toe bent. Want alleen dan komt u voor de functie in aanmerking. Er erg slecht aan toe zijn kan ook betrekking hebben op uw geestelijke toestand. Bent u dus erg in de war, dan is er een goede kans dat u straks “cliënt” wordt. U kunt dan de regie gaan voeren over het genoemde proces. Succes!

Heeft u een (vaste) schoonmaak baan bij een zorgorganisatie? Dan breekt er een onzekere tijd aan. Want het beoogde college vindt dat schoonmaakwerkzaamheden niet door een zorgorganisatie hoeven te worden geleverd.

Werk en Bijstand Bent u afhankelijk van een bijstandsuitkering? Vette pech. Van de uitkering kon u al niet rondkomen. Maar als tegenprestatie voor uw “riantie” inkomen zal u ingezet worden voor “projecten” die het beoogde college als “maatschappelijk nuttig” heeft bestempeld. Heeft u een eigen idee voor een tegenprestatie? Dan mag u hopen dat de controlerend ambtenaar geen mensen tekort heeft op zijn “projecten”, anders kan het maar zo zijn dat uw initiatief als onvoldoende maatschappelijk nuttig wordt bestempeld. En moet u alsnog meedraaien in de schoffelploeg.

Over controle gesproken: alles wordt ingezet om deze te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld een onaangekondigd bezoek aan huis verwachten van een controlerend ambtenaar. Ook als er verder geen enkele aanleiding is om fraude te vermoeden. Een ambtenaar die uw klerenkast induikt om vast te kunnen stellen of er wellicht sprake is van een afwijkende leefsituatie. Geen prettig vooruitzicht. Juridisch wordt het afleggen van een huisbezoek overigens aangemerkt als een ingrijpende inbreuk op de privacy en een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Dat brengt ons naar het volgende onderwerp: 

Bestuur en veiligheid in Doesburg

Het beoogde college wil de komende periode “zoeken naar mogelijkheden om de betrokkenheid van de burgers bij het beleid te vergroten”. Ik denk dat dit gaat lukken, nadat u bezoek heeft gehad van de controlerend ambtenaar.

Het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij het beleid is natuurlijk een nobel streven. En hard nodig. Want zeer betrokken burgers, bijvoorbeeld in de BSMR, dreigen er op dit moment de brui aan te geven. Het bestuur doet namelijk in de praktijk nagenoeg niks met de adviezen van de BSMR. Zelfs een ontvangstbevestiging van de adviezen is regelmatig teveel gevraagd.

Natuur Er is precies 1 zin in het akkoord gewijd aan natuur: “natuur [en milieu] gaan hand in hand met economische ontwikkeling”. Kortom: “leuk hoor natuur, maar we moeten er wel aan kunnen verdienen”. Met deze insteek wordt straks een begin gemaakt met het openstellen van de Hoge en Lage Linies. Een tip voor natuurliefhebbers: geef u op voor een excursie in het nu nog ongerepte gebied.

Bezuinigingen Het schoolzwemmen wordt afgeschaft. Een triest besluit. Dat geldt vooral voor kinderen waarvan de ouders de noodzaak van zwemlessen niet inzien. Deze kinderen zullen dus niet leren zwemmen, met alle risico’s van dien. Het besluit druist ook in tegen andere gemeentelijke maatregelen om de jongeren meer te laten bewegen. Denk bijvoorbeeld aan Sjors Sportief. Daar komt nog bij dat het afschaffen van het schoolzwemmen financieel weinig zal opleveren. Want door het afschaffen van het schoolzwemmen mist het zwembad een belangrijk deel van haar inkomsten. Dit zal moeten worden aangevuld met extra subsidie. Vestzak broekzak dus.

Milieu/Duurzaamheid Is het dan allemaal kommer en kwel in het coalitieakkoord? Nee. Vooral op het gebied van duurzaamheid lijkt het gedachtengoed van GroenLinks de afgelopen vier jaar langzaam te zijn ingedaald bij andere partijen. Voorbeeld: het nieuwe pand in de milieustraat zal energie-neutraal gerealiseerd worden. Er worden reductie-doelstellingen geformuleerd als het gaat om energieverbruik en CO2 uitstoot. De gemeentelijke energievoorziening wordt doorgelicht om te komen tot duurzamere oplossingen. Daarbij wordt ‘inspiratie’ opgedaan bij andere gemeenten. We zijn benieuwd.

Armoedebestrijding Ook hier valt iets positiefs te melden: het beleid verandert van “algemene regelingen” naar “maatwerk”. GroenLinks heeft daar steeds voor gepleit.

Economie De beoogde coalitie is van mening dat de economie van Doesburg gediend is met “een dekkend patroon van mindervalidentoiletten”. Maar of deze toiletten er ook werkelijk komen en of het dan wat voorstelt? De beoogde coalitie lijkt er zelf in ieder geval weinig vertrouwen in te hebben. Er wordt gesteld dat er “uiteindelijk een volwaardig openbaar toilet” zou moeten komen. Uiteindelijk? Tot die tijd moeten we ons kennelijk behelpen met een minderwaardige “patroon” van toiletten.

Als het gaat om de aanpak van de leegstand in de binnenstad dan vindt het beoogde college dat het “lopend beleid moet worden gecontinueerd”. Dat lijkt ons een slecht plan. Dit lopende beleid (=niks doen) is mede oorzaak van de leegstand. College: meer lef en betrokkenheid graag! Bijvoorbeeld door het verstrekken van een renteloze lening aan nieuwe ondernemers, -laten we zeggen ongeveer 1/3 van de huur van het eerste jaar-. Op voorwaarde natuurlijk dat er een goed ondernemersplan wordt overlegd.

Werkgelegenheid Volgens het beoogde college “moeten mogelijkheden worden benut om nieuwe bedrijven naar Doesbug te halen”. Maar het zou al enorm helpen als het college zou beginnen bestaande bedrijven niet uit Doesburg weg te jagen. Bijvoorbeeld door zuiniger te zijn op bestaande bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen (Koppelweg). En door geen onnodige bureaucratische belemmeringen op te werpen voor het hergebruik van deze gebouwen.

Bezuinigingen Het beoogde college stelt voor hier de kaasschaaf methode te gebruiken. Niks mis met de kaasschaaf natuurlijk, maar het is wel een gemiste kans. Bijvoorbeeld om scheefgroei in de subsidies aan sportverenigingen te voorkomen. Voorbeeld: Sportclub Doesburg krijgt (na uitvoering van de plannen a.d. Oranjesingel) per lid jaarlijks ruim 500 euro subsidie. Nu is dat bedrag ca. 70 euro, zo’n beetje het bedrag dat de meeste andere clubs ook krijgen. Als je als college gedwongen wordt te bezuinigen dan zou je het lef moeten tonen hier wat aan te doen.

Zelfstandigheid van Doesburg De zelfstandigheid van Doesburg is vooral voor de Stadspartij Doesburg prioriteit nummer 1. Logisch, want zonder een zelfstandig Doesburg geen Stadspartij. Maar in hoeverre is Doesburg werkelijk zelfstandig? Op een groot aantal gebieden wordt “samengewerkt” in regionaal verband, met name Arnhem. Hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit? Precies: Arnhem leidt, Doesburg volgt. Klakkeloos. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van het landelijke beleid. Boven het coalitieakkoord had dan ook beter kunnen staan: “Met de stroom mee”. Dat is dichter bij de waarheid.

Tenslotte Het beoogde college voorziet “een periode waarin mogelijk fouten gemaakt zullen worden”. Dat denken wij ook.

Verder wenst het college niet “bij elke hapering” ter verantwoording te worden geroepen. Een bizarre oproep. GroenLinks zal daar uiteraard geen gehoor aan geven.