Schriftelijke vragen over gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

Op 27 juni 2012 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte terug te dringen. Per direct te beginnen met openbare speelplaatsen. GroenLinks vraagt zich af of het college hier gehoor aan heeft gegeven en heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Motie voor verminderen gebruik chemische bestrijdingsmiddelenIn de raadsvergadering van 27-6-2012 is raadsbreed een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen:

• het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen van de openbare ruimte terug te dringen;• Per direct te beginnen met het beëindigen van het gebruik op openbare speelplaatsen.

In verband hiermee verzoekt GroenLinks het college de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:• Heeft het college inmiddels gevolg gegeven aan deze oproep van de raad?• Zo ja, hoe?• Zo nee, Waarom niet?