Nieuws gefilterd op Fractie

Gemeenteraad verkiezingen 2018

GroenLinks en PvdA Doesburg gezamenlijk verkiezingen in

 

GroenLinks en de PvdA in Doesburg gaan de komende gemeenteraadsverkiezingen samen één lijst vormen. Onder het motto: Rood en Groen: Samen Sterk willen we een nieuw krachtig links geluid laten horen in Doesburg. Een geluid waarin mens en milieu weer centraal komen te staan.

https://www.pvdagroenlinksdoesburg.com/

gemeente Doesburg neemt alsnog motie Gelders Energieakkoord aan

Ondanks dat de raad van de gemeente Doesburg op 20 januari jl. besloten heeft niet deel te nemen, omdat er volgens hen al tal van initiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid zijn, heeft GroenLinks Doesburg een motie ingediend om de raad te overtuigen van deelname.

Op 28 mei jl. is de door ons ingediende motie aangenomen en heeft de raad dus alsnog ingestemd om deel te nemen aan het Gelders Energieakkoord.

 

Lees verder

Waterkrachtcentrale Oude IJssel Doesburg

Afgelopen donderdag 11 december 2014 is de aanbesteding gestart voor de realisatie van een waterkrachtcentrale in de Oude IJssel ter hoogte van de sluis in Doesburg.

De aanbesteding is door het waterschap Rijn en IJssel geplaatst op Tendernet. 

Lees verder

GroenLinks blij met fietspad Doesburg-Rheden

Al geruime tijd werken de GroenLinks-afdelingen van de gemeente Doesburg en Rheden samen om te trachten een fietspad te realiseren door de Havikerwaard van Doesburg naar Ellecom en Rheden.

De huidige fietsroute gaat als fietspad langs de N317.  Dit is een winderig, rechttoe rechtaan fietspad langs een autoweg waar het altijd druk is. De recreatieve waarde van dit pad is vrijwel nul. Mensen die vanuit de Achterhoek en vanuit Doesburg naar de Veluwezoom willen om te recreëren, pakken daarom vrijwel altijd de auto.

Beide GroenLinks afdelingen waren daarom blij om te horen dat ook de gemeente Rheden dit idee heeft opgepakt en dat het pad waarschijnlijk volgend jaar al wordt gerealiseerd. Er moet alleen nog een bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd aangezien de route nu door een stuk natuurgebied voert en volgens het huidige bestemmingsplan daar alleen onverharde paden mogen  lopen. De gemeente Rheden verwacht niet dat dit nog tot veel problemen zal leiden.

Naast de gemeente Rheden wil GroenLinks ook de Gestichten van Weldadigheid uit Doesburg en de provincie Gelderland bedanken.

Het fietspad loopt voor een deel over de gronden van de “Gestichten” en zij hebben ten volle meegewerkt aan de totstandkoming van de plannen.

De provincie Gelderland gaat het fietspad voor een belangrijk deel financieren.

Een punt van zorg is nog de oversteek over de N317 die fietsers moeten maken als ze na de Doesburgse brug linksaf het fietspad op willen gaan. We dringen er bij de gemeente Rheden op aan om deze oversteek zo veilig mogelijk te maken.

GroenLinks  is van mening dat de realisering van nog meer fietspaden het welzijn van onze inwoners sterk kan verbeteren. Zo is meer bewegen, dus ook meer fietsen, gezond voor lichaam en geest. Maar bovendien betekenen meer fietskilometers ook minder autokilometers. Dit is gunstig voor het milieu en bespaart kosten. Tenslotte wordt het daardoor op de weg ook veiliger.

Met de komende provinciale verkiezingen voor de boeg is het daarom goed om te weten dat GroenLinks in de provincie sterk zal pleiten voor de aanleg van meer fietspaden.

Waarom doet gemeente Doesburg niet mee aan het Gelders Energieakkoord?

Verschillende grote partijen hebben, in nauwe afstemming met de provincie, het initiatief genomen tot het “Gelders Energieakkoord”. Met het akkoord worden verschillende doelen nagestreefd: reductie van de CO2 uitstoot, vergroting van de werkgelegenheid en versterking van de economie. Het akkoord moet leiden tot concrete uitvoeringsplannen.
 

Lees verder

Algemene beschouwingen 2014 volgens GroenLinks Doesburg

1. Bezuinigingen.

Het zijn spannende tijden voor de gemeenten in Nederland. Per 1 januari 2015 moeten een flink aantal nieuwe taken worden uitgevoerd, terwijl de budgetten hiervoor onder druk staan. De begroting van de gemeente Doesburg voor de periode 2015-2018 staat dan ook vooral in het teken van de bezuinigingen.

Bij de zomernota 2013 heeft GroenLinks erop aangedrongen dat het College de raad veelvuldig betrekt bij haar afwegingen bij de bezuinigingen. In verband hiermee heeft GroenLinks toen het College verzocht om een notitie te schrijven met daarin de uitgangspunten voor de verschillende bezuinigingsmogelijkheden. Het College heeft daarna de zogenaamde BIB3 lijst opgesteld: een lijst met denkbare bezuinigingen. Een notitie met uitgangspunten bij de bezuinigingen is niet opgesteld, waardoor het niet mogelijk is de voorgestelde bezuinigingen te toetsen aan een vastgesteld kader. Groenlinks betreurt deze gang van zaken.

Bij nadere bestudering van de  lijst met voorgestelde bezuinigingen valt op dat een flink aantal voorstellen feitelijk helemaal geen bezuinigingen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpassing het een eerder te ruim geraamd budget, bijvoorbeeld het budget van inhuur van inkoopdienstverlening. Of het gaat om externe ontwikkelingen die een geplande uitgave overbodig maken, bijvoorbeeld het budget voor de StadsRegio. Of de “bezuiniging” gaat ten laste van de algemene reserve (onderwijshuisvesting). Ook de verhoging van een aantal lasten voor de burger rekent dit College vreemd genoeg tot de “bezuinigingen”. Het gaat dan om de verhoging van de OZB en de verhoging van het rioolheffingstarief.

Er blijven dan nog maar een paar posten over die echt bezuinigingen zijn. Er is daarvan maar één maatregel die moet leiden tot een bezuiniging op het stadhuis, namelijk de maatregel dat budgethouders het drie jaar lang met hetzelfde budget moeten doen. Alle overige bezuinigingen worden buiten het stadhuis gezocht.

En dan wordt het pijnlijk:

  • Door een forse bezuiniging op het jongerencentrum (0313) vraagt GroenLinks zich af hoe 0313 straks nog kan functioneren. Het college zal met een overtuigend plan moeten komen waaruit blijkt dat 0313 nog een toekomst heeft na deze zware ingreep;
  • De “versobering van de dotatie t.b.v. speelvoorzieningen “ kan volgens de toelichting in de BIB3 lijst “er voor zorgen dat er ongelukken kunnen gebeuren”. Dat is dus waar het College voor kiest;
  •  Het afschaffen van het schoolzwemmen zal volgens de toelichting in de BIB3 lijst “een exploitatietekort van het zwembad tot gevolg hebben”. Het College lijkt met deze keuze aan te willen sturen op de sluiting van het zwembad. GroenLinks is het daar niet eens en zal daarom een amendement indienen;
  • Bij de post “Verkeersregelingen” wordt ingezet op de maximale bezuinigingsoptie. Deze bezuinigen staan haaks op het voornemen in het Coalitieakkoord. Daarin staat namelijk: “Wij vinden handhaving van belang met het oog op rechtsgelijkheid en geloofwaardigheid van de overheid. Verbetering van handhaving vinden wij gewenst op het punt van effectiviteit en efficiency”;
  • Als het gaat om vluchtelingenwerk meent het College volgens de toelichting in de BIB3 lijst dat het hier gaat om een “morele verplichting”. Daar is GroenLinks het van harte mee eens. Onbegrijpelijk is de manier waarop het College deze morele verplichting handen en voeten geeft. Zij gaat namelijk voor wat wordt genoemd een “minimale begeleidingsvariant”. Dat betekent dat zodra het rijk het budget stopt, de begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk wordt gestaakt.  Nu is alvast een forse bezuiniging op het vluchtelingenwerk ingeboekt. GroenLinks kan daarme niet leven en zal een amendement indienen om een bezuiniging op het vluchtelingenwerk te voorkomen.

 

2. Nieuwe beleidsvoorstellen

Terwijl de begroting onder druk staat, stelt het College voor om structureel voor ruim 140.000 euro meer uit te geven voor nieuw beleid. Opvallend is dat dit bedrag vrijwel geheel is gereserveerd voor zaken die zich afspelen binnen het gemeentehuis. GroenLinks vindt dit een verkeerde keuze.

GroenLinks kan met name niet leven met het voorstel om vanaf nu ieder jaar opnieuw, dus structureel,  84000 euro extra uit te geven aan wat genoemd “het verder professionaliseren van de communicatie”. Nu is 0,4 fte beschikbaar voor communicatie; het College stelt voor dat dit straks 1,45 fte wordt. Het budget voor communicatie wordt dan meer dan 3,5 keer zo groot. GroenLinks vindt dit over de top en stelt dan ook voor om dit bedrag te kuisen. Zij zal hiertoe een amendement indienen dat waarmee tevens de financiële positie van het zwembad wordt verstevigd.

 

3. Zorg en werk

Over zorg staat in het Coalitieakkoord dat van organisaties en burgers meer eigen inbreng en initiatief wordt verwacht. Dat vergt niet alleen een verandering bij de burgers maar ook van de lokale overheid. Deze moet  de inbreng van burgers faciliteren en stroomlijnen. Als burgers taken aantoonbaar beter kunnen uitvoeren dan de lokale overheid moeten zij daarvoor in de gelegenheid worden gesteld. In verband hiermee heeft GroenLinks gisteren, samen met een groot aantal andere partijen, de motie “Right to Challege” ingediend.

Als het gaat om cliëntenparticipatie is op dit moment de BSMR het enige officiële adviesorgaan. Het is van groot belang dat deze cliëntenraad onafhankelijk is van de gemeente. GroenLinks heeft de indruk dat de BSMR nu te afhankelijk van de informatie en advies van ambtenaren van de gemeente.

In het Coalitieakkoord staat dat, -als het gaat om de Wet Werk en Bijstand (WWB)- de controle moet worden verbeterd. Dat kan, maar het moet niet leiden tot een inbreuk op de privacy van betrokkenen. GroenLinks vindt dat terughoudendheid is gewenst met het inzetten van het middel huisbezoek. Verder vindt GroenLinks dat deze terughoudendheid duidelijk moet worden verwoord in het Protocol Huisbezoek. Het College leek tot voor kort dezelfde mening toegedaan als GroenLinks. Maar het ontraden van de motie “Protocol Huisbezoek” heeft het College bij GroenLinks verwarring gezaaid over haar standpunt in deze.

Grote zorgen heeft GroenLinks als het gaat om de verplichte tegenprestatie. Er moet werk worden gezocht, er moet worden ingeschat wat iemand kan en er moet begeleiding zijn. Dat is een grote opgave voor een kleine gemeente. Daarnaast kun je je afvragen of een tegenprestatie een doel op zichzelf is, of dat het een middel is om iets anders te bereiken, namelijk het krijgen van meer eigenwaarde en het leren van meer vaardigheden zodat de kans op een baan groter wordt. Als doel op zich ziet GroenLinks niets in het voorstel van Klijnsma. Als middel om te reïntegreren is het alleen effectief als er perspectief is op echt werk. En dat perspectief is er in veel gevallen niet.

Het risico bestaat dat vrijwilligers met een bijstandsuitkering werk gaan doen waarvoor eerder werd betaald. Verdringing dus. Bovendien vindt GroenLinks het onwenselijk dat er een categorie werk ontstaat waarbij je minder verdient dan het minimumloon.  Wat GroenLinks  betreft moet arbeid altijd minimaal het minimumloon opleveren. Het woord zegt het al.

Maar gelukkig hoeft de soep niet zo heet te worden gegeten als die wordt opgediend. De gemeente kan er in de verordening voor kiezen om iedereen uit te sluiten voor het verplichte karakter. Iets waar in de gemeente Walcheren al voor is gekozen. Wat GroenLinks betreft doen we het in Doesburg ook op deze manier.

 

4. Duurzaamheid, natuur en milieu

Als het om duurzaamheid gaat, dreigt dit college te blijven steken in goede bedoelingen. In het college programma wordt gemeld dat de gemeente reductie-doelstellingen zal formuleren. En er zal een onderzoek worden gestart naar de haalbaarheid van de gemeentelijke energievoorziening. Ook zullen mogelijke vormen van samenwerking worden onderzocht. Maar voor dit alles is in de begroting geen budget gereserveerd. GroenLinks verwacht van dit college op het gebied van duurzaamheid geen woorden maar daden. Hoopvol is in ieder geval dat het nieuwe pand in de milieustraat energie-neutraal zal worden gerealiseerd. Dat is een goed begin. Maar er is nog zoveel meer mogelijk. GroenLinks zou bijvoorbeeld graag zien dat ook de huurders in Doesburg kunnen profiteren van zonnepanelen. Maak huurwoningen energie neutraal in samenwerking met Woonservice IJsselland moet dat mogelijk zijn. Elders is dit ook gedaan.

Bedenk het volgende als het gaat om investeren in duurzame maatregelen: het financiele rendement op de spaarpot van de gemeente is voorlopig nagenoeg nul in verband met het schatkistbankieren. Een investering in bijvoorbeeld zonnepanelen of de waterkrachtcentrale levert dan altijd meer op.

De gedeeltelijke openstelling van de Hoge Linie zal leiden tot een verlies aan natuurwaarden ter plaatse. Het is wettelijk verplicht dat deze natuurwaarden worden gecompenseerd. De raad is in de afgelopen raadsperiode akkoord gegaan met de concept plannen van de Linies. In de bijbehorende plankaarten is de natuurcompensatie ingetekend ter plaatse van de volkstuintjes en het terrein van de scouting. Recentelijk heeft het College gesuggereerd dat de natuurcompensatie bij het slibdepot bij den Helder kan worden gevonden . GroenLinks voelt zich daardoor op het verkeerde been gezet: ging het destijds wel om een serieus voorstel? GroenLinks verwacht in ieder geval niet dat een volwaardige natuurcompensatie op deze plaats mogelijk is en zal het onderzoek hiernaar kritisch volgen.

 

5. Conclusies

Zoals gezegd is, door alle ontwikkelingen, de druk op de gemeenten groot. Dat geldt in het bijzonder voor een kleine gemeente als Doesburg.

Uit alles blijkt dat, in reaktie daarop, de gemeente zich verschanst in het stadhuis. De kosten daarvan worden afgewenteld op de Doesburgers. Denk aan de verhoging van de OZB en het rioolheffingstarief.

Maar Doesburgers worden niet alleen in hun portemonnee getroffen. Denk aan de bezuinigingen op 0313, de speeltuinen en het vluchtelingenwerk. Het afschaffen van het schoolzwemmen vormt zelfs een bedreiging  voor sommige jonge Doesburgers die de pech hebben dat hun ouders “niet hun verantwoordelijkheid nemen”.

Er wordt door dit College de komende jaren een kapitaal gereserveerd voor wat wordt genoemd “het verder professionaliseren van de communicatie”. Er valt kennelijk veel uit te leggen. Maar wat krom is kan je niet rechtpraten. Doe wat goed is voor de Doesburger en je hebt aan een half woord genoeg.

Het College zegt dat van organisaties en burgers meer eigen inbreng en initiatief wordt verwacht. Dat kan alleen wat worden in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. Daarvoor is het van groot belang dat er in de toekomst door de gemeente heel zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van burgers.  GroenLinks zal hierop scherp toezien.